01

Indoor Wiring

02

Outdoor Wiring

03

Various Purposes

งานเดินสาย ร้อยท่อ

“งานเดินสายถือเป็นส่วนสำคัญของการวางรากฐานงานระบบภายในองค์กรต่างๆ NKS พร้อมนำเสนอการออกแบบการวางสายที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้งาน และใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพ”

 

NKS
วางระบบงานเดินสาย

โดยใช้วัสดุให้เหมาะสมกับงานลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็น งานเดินสายโทรศัพท์ หรืองานเดินสาย Lan Fiber Optic, หรืองานเดินสายระบบกล้องวงจรปิด โดยรองรับหน้างานทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร

ขอใบเสนอราคา

Since 2006

Efficient Wiring,
Effective System

NKS คำนึงเสมอว่าการออกแบบระบบการเดินสายที่มีเป็นรากฐานสำคัญของงานระบบภายในองค์กร จึงเลือกใช้ Solution และวัสดุที่เหมาะสมกับแต่ละหน้างาน และรูปแบบการใช้งาน

ขอใบเสนอราคา

NKS มีทีมช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทางออกแบบระบบงานเดินสายตามความต้องการของลูกค้า

 

NKS มีทีมงานเดินสายที่มีประสบการณ์ ทั้งงานภายในและภายนอกอาคาร

หลังการเดินสาย ทีมงาน NKS มีการทดสอบระบบว่าใช้งานได้จริงก่อนส่งมอบงาน